Cookies

Informácie o používaní súborov cookie

Cookies môžu byť použité na zaznamenávanie voľby, ktorú urobil užívateľ ako napríklad položky pridané v nákupnom košíku v internetovom obchode (e-shop ) alebo môžu zaznamenávať aktivitu používateľa počas prehliadania napríklad kliknutia na tlačidlá, prihlásenie alebo zaznamenávanie stránok, ktoré už navštívil. Môžu sa tiež použiť na zapamätanie si ľubovoľných informácií, ktoré používateľ predtým zadal do formulárov ako sú mená, adresy, heslá alebo čísla kreditných kariet.

Iné druhy cookies zabezpečujú niektoré základné funkcie súčasných webov. Najdôležitejšie sú  autentifikačné (authentication) cookies, ktoré používajú servery na to, aby zistili, či je používateľ prihlásený alebo nie (a s ktorým účtom, ak ich má viacej). Bez takéhoto mechanizmu by stránka nevedela, či zobraziť na stránke citlivé informácie alebo nie a či požiadať používateľa o autentifikáciu prihlásením ( login ) alebo nie. Moderné weby však neukladajú meno používateľa a heslo do cookie ale využívajú iné metódy napríklad HTTP authentication . Tieto údaje aj keď sa uložia v počítači (napríklad pri voľbe zapamätať heslo), sú zvyčajne chránené ešte ďalším prístupovým mechanizmom.

1.    Čo sú cookie?

Cookie sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookie ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia  (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookie naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.

2.    Na čo používame cookie?

Naše servery používajú cookie za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:

a) zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,
b) rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve,
c) poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb,
d) odporúčanie služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám,
e) monitorovanie správneho fungovania webu,
f) skvalitňovanie poskytovaných služieb.  

Cookie používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia.
Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookie na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii.

3.    Aké sú druhy cookie?

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač, pretože sú v textovom alebo podobnom súbore, ktorý nemôže byť spustený a prevziať kontrolu nad počítačom. Napriek tomu cookies môžu byť nebezpečné z pohľadu ochranu súkromia. Navštívený web si totiž môže ukladať do cookies akékoľvek informácie, ktoré o návštevníkovi zistí a môže tak postupne zisťovať záujmy konkrétneho návštevníka: ktoré stránky navštevuje, aké informácie vyhľadáva, ako často daný web navštevuje, na ktorý iný web odchádza a pod.

Týchto informácií sa dá neskôr aj bez vedomia návštevníka využívať pre cielenú reklamu  (eufemisticky nazývanú ako reklama založená na záujmoch), štatistické vyhodnocovanie správania návštevníkov, a pod. Tieto informácie však môže server získavať aj bez cookies, preto toto ich využitie nemôže byť považované za obzvlášť nebezpečné.

Cookies možno zneužiť najmä vtedy, ak získa útočník prístup k počítaču používateľa, pretože cookies na počítači nie sú nijako chránené. Potom útočník môže ukradnúť identitu napadnutého .

Z časového hľadiska používame cookie, ktoré sú dočasné a trvalé.

a) Dočasné cookie sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
b) Trvalé cookie sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.

Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookie:

a) Základné cookie, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje);
b) Prevádzkové cookie, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
c) Funkčné cookie, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.
d) Reklamné cookie, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.

Cookie na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom.

4.    Povoliť, odstrániť, zakázať cookies

Cookies majú mnohé výhody a ich používanie uľahčuje prehliadanie. Vo všeobecnosti ich netreba zakazovať ani zatracovať. Zneužitie cookies sa zbytočne nafukuje a to aj v prípade na Slovensku, kedy sa zvyšovanie ceny ako dôsledok používania cookies nedalo jednoznačne preukázať. Naša legislatíva definuje (pozri nasledovný nadpis), že cookies môžu byť použité len na prenos alebo uľahčenie prenosu. Zneužitie cookies na manipuláciu s cenou je preto trestné. Proti zákazu alebo obmedzeniu cookies sa stavajú firmy, ktoré sa špecializujú na vyhľadávanie a predávanie reklamy. Naopak, ich možné negatívne dôsledky zveličujú firmy zamerané na ochranu počítačov a osobných údajov.

Užívateľ má možnosť v počítači cookies prehliadať a odstrániť ich jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača. Odstránenie cookies z počítača nemá žiaden podstatný vplyv na prehliadanie webu. Web by mal potom (pri ďalšej návšteve po odstránení cookies) užívateľa pokladať za nového. Je však pravdou, že po odstránení sa môžu odstrániť aj niektoré údaje, ktoré uľahčujú prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. V prehliadači Google Chrome možno nastavenie cookies nájsť pod Nastavenia alebo chrome://settings/content/cookies a zobraziť všetky cookies pomocou chrome://settings/siteData (Chrome umožňuje prezerať, povoliť, zakázať, odstrániť cookies nie však ich priamo zobraziť alebo upravovať).

Užívateľ môže úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo zvoliť si režim privátneho (privacy mode ) prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia. Musí však potom počítať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nemožnosti využiť výhody cookies. Nie je pravda, že web nefunguje bez cookies. Nefungujú len služby, pre ktoré sú cookies nevyhnutné.

5.    Smernica Európskej únie o cookies

Smernica Európskeho parlamentu  a Rady  2002/58/ES z 12. júla  2002  odporúča úpravu povinností prevádzkovateľov webových sídiel v súvislosti s ukladaním cookies:

Ak sú také zariadenia, napríklad cookies, určené na legitímne účely, ako je uľahčenie poskytovania služieb informačnej spoločnosti, ich používanie by malo byť povolené pod podmienkou, že užívatelia majú jasné a presné informácie v súlade so smernicou 95/46/ES o účele cookies alebo podobných zariadení tak, aby bolo zabezpečené, že užívatelia sú si vedomí informácií, ktoré sa nachádzajú na ich koncovom zariadení, ktoré používajú. Užívatelia by mali mať možnosť odmietnuť, aby bolo cookies alebo podobné zariadenie uložené na ich koncovom zariadení. Toto je zvlášť dôležité, ak užívatelia, iní než pôvodní, majú prístup ku koncovému zariadeniu a tým k akýmkoľvek údajom obsahujúcim súkromne citlivé informácie uložené v takom zariadení. Informácie a právo odmietnuť môžu byť ponúknuté jednorazovo pre používanie rôznych zariadení inštalovaných na koncovom zariadení užívateľa počas toho istého spojenia a tiež pre každé ďalšie používanie týchto zariadení počas ďalších spojení. Metódy poskytovania informácií, ponuka práva na odmietnutie alebo vyžiadanie súhlasu by sa mali vykonať spôsobom, ktorý je pre užívateľa najvhodnejší; prístup k špecifickému webovému obsahu môže byť ešte stále podmienený vedomým akceptovaním cookies.

Na Slovensku bola uvedená smernica implementovaná zákonom 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý v § 55, odseku 5 obsahuje tento text:

Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Slovenský zákon teda pokladá za súhlas s uložením cookies aj to, že užívateľ ich získavanie nezakázal vo svojom prehliadači. Tak či tak je poskytovateľ služieb  povinný poskytnúť jasné a úplné informácie o účele ich spracovania. Niektorí slovenskí poskytovatelia teda už od roku 2015  zobrazujú užívateľovi informáciu o používaní cookies, ktorá žiada o súhlas ešte pred tým, než sa cookie uložia[9]  a iní len na stránke informujú že používajú cookies a až na podstránke je možné zistiť podrobnejšie informácie (zásady používania cookies a pod.) Dôsledok je ten, že viacero webov zobrazuje oznam o použití cookies, ktorý možno odstrániť len potvrdením súhlasu tlačidlom umiestneným na ňom (mimochodom: aj táto funkcionalita zvyčajne používa cookies).

Typický oznam obsahuje text: “Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na tlačidlo "Viac info".

6.     Cookie tretích strán

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook či YouTube. Podmienky používania súborov cookie si môžete prečítať na ich stránkach.